یک سال شد از رفیقِ عروس شدنم...


الهی دوووووررررت بگردم رفیییییییقِ ناب :)


همین...یاعلی...