این حجم از بی حوصلگی تهوع آوره...#دیوانگی


یاعلی...