از دیشب هر کی منو میبینه دقیقا یکی از این دو جمله رو میگه:


1.چطوری مو قشنگ؟!

2.موهاتو کوتاه کرررردی؟؟؟

چجور دلت اومد؟!*.یه همچی اوضاعی داریما :دی


یاعلی...