میلیون ها و میلیاردها آدم توی این دنیا هستند و همه شان می توانند بی تو زندگی کنند آخر من بدبخت چرا نمی توانم؟


خداحافظ گاری کوپر | رومن گارییا علی...