بیشتر از هرچیزی این روزا یک عدد حانیه ی دل نازک ام...یاعلی...