ما یه عمر عادت کردیم برای چیزایی که دوستشون داریم و بهشون نمی رسیم،

فاتحه بخونیم...